ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ สวัสดิการบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับระบบ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้บุคลากรของคณะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงินอุดหนุนการเพิ่มพูนและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (งบคอมพิวเตอร์) โดยมีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2563 และระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรและเงินอุดหนุนพิเศษด้านภาษาและระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ปัจจุบัน : ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรและเงินอุดหนุนพิเศษด้านภาษาและระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2565) โดยแต่ละสวัสดิการได้กำหนดยอดเงินและสิทธิสะสมเงินที่บุคลากรสามารถใช้เบิกจ่ายได้ โดยที่ค่ารักษาพยาบาลต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ไม่สามารถเก็บยอดเงินสะสมยกไปในปีงบประมาณใหม่ได้ แต่เงินอุดหนุนการเพิ่มพูนและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (งบคอมพิวเตอร์) สามารถเก็บยอดเงินสะสมยกไปในปีงบประมาณต่อไปได้

ในปัจจุบันผู้รับผิดชอบหน่วยการเงินจัดเก็บข้อมูลและรายการการเบิกจ่ายไว้เพื่อควบคุมยอดเงินซึ่งดูได้เฉพาะส่วนตน ยังไม่ได้มีระบบอำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ หน่วยการเงินจึงคิดวิธีที่จะเปิดช่องทางให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตนได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการสอบถามได้ทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail ที่ให้บริการตามเวลาปฏิบัติงานของสำนักงาน

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น จึงต้องการพัฒนาระบบตรวจสอบยอดเงินคงเหลือค่ารักษาพยาบาล และ เงินอุดหนุนการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลกับบุคลากรของคณะเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ด้วยตนเองได้ทั้งในเวลาและนอกเวลางาน

การปรับปรุงระบบ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2565 เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือสวัสดิการด้านสุภาพแบบยืดหยุ่นได้ด้วยตนเอง จึงได้มีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม

ค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบ / เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

  --- กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ ---

เงินอุดหนุนการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาฯ (งบคอมพิวเตอร์)

ระเบียบ / เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

  --- กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ ---

สวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น

ระเบียบ / เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

  --- กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ ---

แบบฟอร์ม / แนวปฏิบัติ

ติดต่อ / สอบถาม

หน่วยการเงินและบัญชี

ติดต่อ / สอบถาม :
 • สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล
 • เงินอุดหนุนการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาฯ (งบคอมพิวเตอร์)
 • โทร : 0-2696-6112, 02-696-6113
 • อีเมล : finance@econ.tu.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่

ติดต่อ / สอบถาม :
 • สวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น
 • โทร : 0-2696-5993
 • อีเมล : chariya@econ.tu.ac.th

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ / สอบถาม :
 • การใช้งานระบบ
 • แจ้งข้อผิดพลาด
 • หรือ ข้อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
 • โทร : 0-2696-5985
 • อีเมล : chinnakorn@econ.tu.ac.th

พัฒนาโดย : นายชินกร บุญชิต