ภาระงาน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะ ประจำท่าพระจันทร์ ทำหน้าที่ดังนี้

1.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและยุทธศาสตร์ของคณะ โดยการกำกับดูแล ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐสาสตร์ ท่าพระจันทร์  รวม 4 สายงาน

2. ร่วมจัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ EdPEx ร่วมกับเลขานุการคณะ

3. ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจำท่าพระจันทร์

4. ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของบริษัทจ้างเหมา ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านบริษัท รปภ. ให้เป็นไปตาม TOR ที่คณะกำหนด รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสัญญา

5. ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงบลงทุนให้เสร็จส้ินในปีงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจาก มธ.

6. ดูแลและให้รายละเอียดกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาติดต่อประนสานกับคณะ

7. พิจารณางานต่าง ๆ ของหน่วยให้เสร็จสิ้นที่ท่าพระจันทร์ รวมถึงงานต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณาและส่งเข้าศูนย์รังสิต เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

8.พิจารณาแฟ้มงานต่าง ๆ ที่มาจากหน่วยงานภายนอก มธ.ในการนำเสนอให้ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวจ้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์

9. ดูแลและประสานในส่วนของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริการสังคม ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดปฏิทินประจำปี การกำหนดวาระการประชุม พิจารณาแก้ไขรายงานการประชุม รวมถึงการจัดทำ / จัดหาข้อมูลตามที่ผู้บริหารประสงค์

10. ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและลงนามการถอนเงินของโครงการบริการสังคม

11. ประสานกับผู้จัดการโครงการในเรื่องทิศทางการทำงานให้เป็นแนวทางที่ผู้บริหารประสงค์

12. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

13. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งต่าง ๆ ที่คณะแต่งตั้ง

 

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • ผลงานกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 7-8
  • ผลงานกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 7-8 ส่วนที่ 2
  • ผลงานกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 7-8 ส่วนที่ 3_1
  • ผลงานกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 7-8 ส่วนที่ 3_2
  • ผลงานกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 7-8 ส่วนที่ 4
  • ผลงานกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 7-8 ส่วนที่ 5
  • คู่มือการปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน