ภาระงาน

- การกำหนดแผนงานทั้งปีสำหรับการเปิด/ปิดวิชา วางแผนและทำระบบฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

- ประสานงานจัดตัวผู้สอน/เชิญอาจารย์ผู้สอน

- จัดทำจดหมายเชิญวิทยากร/อาจารย์พิเศษ

- สรุปข้อมูลการจดทะเบียน/ให้อาจารย์ผู้สอนและฝ่ายจัดสอบ

- จัดทำตารางบรรยาย/ตารางสอบไล่

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิด-ปิดลักษณะวิชา และการรับนักศึกษาลงทะเบียน 

- ประสานงานอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการงดบรรยาย การสอนชดเชย

- จัดกิจกรรมการแข่งขัน BSP

- จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือการปฎิบัติงาน นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน