ภาระงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี ทำหน้าที่ ดังนี้

  1. ลงบัญชีงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษคณะฯ

1.1 งบบริหารกลาง/กองทุนกลาง/กองทุนบริการสังคม

1.2 กองทุนค่าธรรมเนียม

1.3 กองทุนวิจัย

1.4 โครงการห้องสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์

1.5 กองทุนพัฒนาห้องสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์

1.6 กองทุนการศึกษา

1.7 กองทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษา

1.8 กองทุนบัณฑิตศึกษา

1.9 กองทุนเศรษฐสาร

1.10 กองทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

1.11 โครงการจัดประชุมวิชาการเศรษฐศาสตร์นานาชาติ

1.12 กองทุน 60 ปี

1.13 กองทุนสวัสดิการข้าราชการคณะฯ

1.14 กองทุนพัฒนาคณะฯ

     2) ลงบัญชีโครงการบริการสังคมของคณะเศรษฐศาสตร์

           2.1 โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ

           2.2 โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

           2.3 โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

           2.4 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์

           2.5 โครงการสอนเสริม (BE)

           2.6 โครงการสอนเสริม (MBE)

           2.7 โครงการอบรมฤดูร้อนบัณฑิต

           2.8 โครงการอบรมภายใต้ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์       

     3) ลงบัญชีงบแผ่นดิน (งบคลัง)

     4) ลงบัญชีโครงการวารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

     5) จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์

     6) จัดทำตารางคุมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

     7) จัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย-ทดรองจ่าย

     8) จัดทำทะเบียนคุมเงินรับฝากผ่านบัญชี

     9) จัดทำทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

     10) จัดทำงบการเงิน รายไตรมาส รายปี และงบการเงินรวม

     11) จัดทำงบทดลองภาพรวม ส่งสำนักงานตรวจสอบภายใน

     12) จัดทำกระบวนการ ทำลายเอกสาร

     13) จัดทำข้อมูลสำหรับประชุม กรรมการการเงิน/ประชุมกรรมการบริการสังคม/กรรมการประจำคณะฯ    

     14)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในสายงานวางแผนและการคลังที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มืองานบัญชี
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน